• 06-70/520-1999
  • magyarmelo@magyarmelo.hu

Általános szerződési feltételek - Hirdetés feladási szabályok

A www.magyarmelo.hu szolgáltatásainak igénybevételének általános feltételei a
Babenyecz László
(a továbbiakban: Szolgáltató)
és az Ön (továbbiakban Felhasználó)
közötti szerződése az alábbi feltételekkel:

A regisztrációval Ön kifejezi egyetértését a szerződésben feltüntetett betartandó feltételekkel. Amennyiben valamely rendelkezéssel nem ért egyet, ne regisztráljon az oldalon, és ne vegye igénybe a szolgáltatást!

1.) A szerződés tárgya

A Szolgáltató olyan internetes weboldalt üzemeltet, ahol különböző tematikákba a Felhasználó álláshirdetéseket olvashat ingyenesen.

Ha a Felhasználó munkaadó, akkor álláshirdetéseket tölthet fel az online űrlapon keresztül díjazás ellenében, melynek részletei ide kattintva olvashatók. Felhasználó kijelenti, hogy előzőleg tájékozódott a szolgáltatásról, tartalmi irányelvekről, szabályzatról és azokat megfelelőnek találta, elfogadta.

2.) A szerződés létrejötte, a szolgáltatás aktiválása

Azzal, hogy a Felhasználó kitöltötte az online regisztrációs oldalunkat, visszavonhatatlanul elfogadta a Szolgáltatási szerződésünket.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztráció során megadott adatait ellenőrizni, és amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy az adatok valódisága nem ellenőrizhető, a Szolgáltató megtagadhatja a regisztrációt, a szerződés elfogadását.

A Szolgáltató minden esetben értesítést küld a Felhasználó részére a regisztráció elfogadásáról, vagy visszautasításáról.

3.) Általános rendelkezések:

3.1.) A hirdetésekben nem szerepelhet:

3.2.) A hirdetés publikálást elutasítjuk, ha

4.) Jogok és kötelezettségek

4.1.) A Felhasználók jogai és kötelezettségei:

4.2.) A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

5.) Felelősség kizárása

A www.magyarmelo.hu oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A www.magyarmelo.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a www.magyarmelo.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik a www.magyarmelo.hu oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.

5.2.) A www.magyarmelo.hu nem vállal felelősséget:

6.) Vegyes rendelkezések

A jelen szerződés teljes egészében üzleti titoknak minősül, így annak bármely részletét, illetve a szerződéssel valamint annak teljesítésével kapcsolatos mindennemű információt bármelyik fél kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja bármilyen harmadik fél tudomására, ide nem értve a jogszabály által kötelezővé tett vagy valamely hatóság, illetve bíróság által előírt adatszolgáltatást. Amennyiben a jelen titoktartási kötelezettséget bármelyik fél megszegi, úgy a polgári jog szabályai szerint a másik Felet kártalanítani köteles. A titoktartási kötelezettség a szerződés hatályának megszűnését követő 10 évig áll fenn.

Amennyiben jelen megállapodás valamely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, ez a megállapodás egészének érvényességét nem érinti. Ilyen esetben a felek kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy jelen megállapodásban szabályozott célkitűzéseiket teljesítsék.

A jelen szerződés teljesítése során a szerződő felek jognyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni, mely postai úton, e-mailben vagy faxon történt továbbítást jelent a szerződésben meghatározott címekre, illetve azon címekre, melyekről szerződő felek a szerződés tartama alatt tájékoztatják egymást. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás közt békés úton kísérlik meg rendezni.

A szerződés megkötésének nyelve a magyar nyelv.

Utolsó módosítás: 2023. június 21.

Legújabb álláshirdetések